Vuorovaikutuksesta kommunikaatioon

Olen vuosien saatossa pohtinut paljon ihmisten välistä vuorovaikutusta ja sen merkitystä. Vuorovaikutus on vaikea laji. Mitä enemmän sitä pohtii, sitä sitä pienemmälle paikalle sen edessä joutuu. Sillä rikotaan ihmisten välisiä suhteita ja rakennetaan jättimäisiä yrityksiä. Sillä hajotetaan kokonaisia kansakuntia ja kootaan ne jälleen yhteen. Kahden ihmisen välinen matka tuntuu välillä olevan kovin pitkä.

Vaikka vuorovaikutus on sanana paljon käytetty, se ei välttämättä kuvaa itse vuorovaikutustapahtumaa parhaalla mahdollisella tavalla. Sen takia käytän usein sanaa kommunikaatio sen syvällisemmän merkityksen vuoksi.

Kommunikaation syvempi merkitys

Aito vuorovaikutus on enemmän kuin vuoroin tapahtuvaa vaikuttamista. Parhaimmillaan se on aidon yhteyden rakentamista. Tässä merkityksessä kommunikaatio palvelee sanana paremmin. Kommunikaatio voidaan ymmärtää ”yhteisyyden tuottamiseksi”, jolloin olennaista ei ole pelkkä tiedon tai informaation välittäminen vaan yhteisen todellisuuden synnyttäminen.

Sana kommunikaatio tulee alun perin latinasta (vrt. communicare). Sillä tarkoitetaan mm. jakamista ja yhteiseksi tekemistä. Kyse ei siis ole niinkään toisiin ihmisiin vaikuttamisesta ja omien asioiden ajamisesta, vaan paljon enemmästä. Siinä missä itsekeskeisyys ajaa usein meitä erilleen toisistamme, kommunikaatio vetää meitä yhteen.

Aito kommunikaatio työelämässä

Työelämä on kehittymässä suuntaan, jossa yksilökeskeinen viestintä ei enää riitä. Sitoutuminen, vastuullisuus ja itseohjautuvuus edellyttävät syvempää ihmisten välistä yhteyttä, mikä mahdollistaa mm. aidon luottamuksen (vrt. confidere) ja rakentavat konfliktit (vrt. confligere).

Luottamus, joka perustuu ennustettavaan käyttäytymiseen ei edellytä syvällisempää kohtaamista. Aito luottamus sen sijaan rakentuu autenttisuuden, haavoittuvuuden varaan. Se edellyttää, että osapuolet tuntevat toisensa, mikä on mahdollista vain oman elämän jakamisen ja asioiden yhteiseksi tekemisen kautta.

Niin kauan kun työelämässä keskitytään vain vuorovaikutustaitoihin yksilön näkökulmasta, jää työelämän keskeiset haasteet, kuten sitoutumattomuus ja työyhteisöjen ristiriidat ratkaisematta. Mikäli vuorovaikutus nähdään kommunikaationa, lisää se automaattoisesti yhteisöllisyyttä. Yhteisöllisyys puolestaan toimii parhaana mahdollisena alustana ratkaista joskus ylitsepääsemättömältäkin tuntuvia työelämän haasteita.

Sami Jalonen

Sami Jalonen

Aito luottamus sen rakentuu autenttisuuden, haavoittuvuuden varaan.